Fisioterapeuta

A cada resident se li fa una valoració funcional, a partir de la qual s’estableixen uns objectius individuals i personals de rehabilitació o manteniment si els precisen. Per aconseguirlos, el fisioterapeuta aplicarà les tècniques i tractaments adequats a cada cas. A banda d’això, també es fa un treball d’educació sanitaria als residents desde la qual s’ensenyen pautes d’actuació per a prevenir posibles futures malalties o lessions.

El fisioterapeuta participa de les reunions interdisciplinars que es realitzen al centre, per tal de fer un seguiment dels objectius i actuacions consensuades amb la resta de professionals i vetllar així per la bona evolució del resident desde totes les seves vessants.

Els familiars dels residents podrán contactar amb el fisioterapeuta per a mantenir una relació de comunicació en la que estiguin informats de l’estat del familiar i la seva evolució.