Educadora social

  • Dissenyar estratègies i eines que facilitin la relació i la comunicació interpersonal entre els residents.
  • Planificar conjuntament amb l’animador sociocultural les activitats i el material necessari per a dur a terme el programa sociocultural del centre i col.laborar en el manteniment de les capacitats de la persona.
  • Implicar a les famílies i persones de referència (amics, veins..) en la dinàmica del centre a través de diverses activitats.